Γενική Περιγραφή

Αντικείμενο Σπουδών: Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Kλινική Ψυχική Υγεία» είναι η επιστημονική και κλινική εξειδίκευση στο ευρύ γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Ψυχικής Υγείας, η άσκηση της οποίας αφορά κυρίως στην προώθηση της ψυχικής υγείας και αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών, καθώς και η ένταξη τους σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αποκαλύπτοντας τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, της νόσου και της αντιμετώπισής της. Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ενσωματώνει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, θεωρία, κλινική εξέταση/παρατήρηση και πολυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση, στοχεύοντας στην κατανόηση, αποτροπή και θεραπεία της ψυχικής δυσπροσαρμοστικότητας και της ψυχιατρικής διαταραχής και στη συνολική προαγωγή της ψυχικής υγείας. Το Π.Μ.Σ. στην «Κλινική Ψυχική Υγεία» έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προάγει την εφαρμοσμένη γνώση, την κατανόηση και τις κλινικές δεξιότητες στους κεντρικούς θεωρητικούς, μεθοδολογικούς και εμπειρικούς τομείς της Κλινικής Ψυχικής Υγείας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτητές του ΠΜΣ κατά το τέλος του προγράμματος θα είναι σε θέση να συνδιάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις αναφορικά με τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Αξιολόγηση/διάγνωση και διαφοροδιάγνωση ψυχιατρικών διαταραχών στη βάση κλινικών, εργαστηριακών και εξελιγμένων ερευνητικών μεθόδων
 • Αξιολόγηση της ιδιοσυγκρασίας, του χαρακτήρα και της προσωπικότητας της καθώς και των διαστάσεών τους. Σε βάθος αξιολόγηση της ψυχοπαθολογίας και της δομής της γενικής ψυχικής λειτουργίας
 • Βιολογικές μέθοδοι ψυχιατρικής παρέμβασης και θεραπείας (βασική και κλινική ψυχοφαρμακολογία, άλλες βιολογικές μέθοδοι)
 • Κλινική ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και θεραπεία, Ψυχοκοινωνική διάσταση της αξιολόγησης και της θεραπευτικής παρέμβασης και αποκατάστασης.
 • Κατανόηση της αλληλεπίδρασης βιοψυχοκοινωνικών παραγόντων στην εμφάνιση και εξέλιξη της ψυχοπαθολογίας
 • Πρόληψη ψυχικών δυσλειτουργιών και διαταραχών σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο
 • Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση
 • Συστήματα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Επαγγελματική Αποκατάσταση αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να:

 • Να στελεχώσουν ψυχιατρικές Μονάδες Γενικών Νοσοκομείων, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Κοινωνικής και κοινοτικής Ιατρικής και Ψυχιατρικής και μονάδες αποκατάστασης και επανένταξης όπως και ποικίλους κρατικούς και μη κρατικούς οργανισμούς καθώς και φορείς και δομές που σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την φροντίδα σωματικής και ψυχικής υγείας.
 • Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.
 • Να εξειδικευτούν περεταίρω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
 • Να έχουν επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε υψηλού επιπέδου ερευνητικά προγράμματα από τη σύλληψη της ιδέας και το σχεδιασμό μέχρι την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τη συγγραφή του άρθρου.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Σεπτέμβριος 2021
Λήξη Προθεσμίας Αιτήσεων
(έως 7/9)

Σεπτέμβριος 2021

Συνεντεύξεις
(20/9 - 24/9)

Ανακοίνωση Επιτυχόντων
(έως 30/9)

Οκτώβριος 2021
Έναρξη A΄ εξαμήνου
(9/10)