Εισαγωγή & Αίτηση στο Πρόγραμμα

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκδήλωση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής και σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλωσσομάθειας (ελάχιστο επίπεδο γνώσεων Β2)
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Προοπτικές Απασχόλησης

  • Η δημιουργία στελεχών δημιουργία στελεχών ψυχικής υγείας με εξειδικευμένες γνώσεις καθώς και ερευνητικές, οργανωτικές και κλινικές δεξιότητες που θα καθιστά τους απόφοιτους ικανούς να εργάζονται αποτελεσματικά ως στελέχη δομών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας, κοινοτικών δομών και υπηρεσιών που έχουν σχέση με την περίθαλψη και υποστήριξη ευπαθών ομάδων καθώς και στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Νοσοκομεία, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, οίκοι ευγηρίας κ.α..)
  • Η παραγωγή επιστημών ώστε να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
  • Το παρόν Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΕΝ παρέχει στους αποφοίτους επαγγελματικά δικαιώματα για να εργαστούν ως «Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας»ή δικαιώματα που δεν εμπίπτουν ήδη στο βασικό τους πτυχίο.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Σεπτέμβριος 2021
Λήξη Προθεσμίας Αιτήσεων
(έως 7/9)

Σεπτέμβριος 2021

Συνεντεύξεις
(20/9 - 24/9)

Ανακοίνωση Επιτυχόντων
(έως 30/9)

Οκτώβριος 2021
Έναρξη A΄ εξαμήνου
(9/10)