Πρόγραμμα Σπουδών

Συνοπτικό Περίγραμμα Μαθημάτων

Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε δύο (2) διδακτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) διδακτικών εβδομάδων έκαστο. Οι υποχρεώσεις των φοιτητών μπορούν να ολοκληρωθούν στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Στο Α΄ εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα. Στο Β΄ εξάμηνο διδάσκονται 2 μαθήματα. Η έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στο Β΄ εξάμηνο.

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων είναι το παρακάτω:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (υποχρεωτικά μαθήματα)
1. Κλινική ψυχιατρική και ψυχική υγεία (7,5 ECTS)

Στο μάθημα αυτό θα γίνει μια εκτενής διδασκαλία και ανάλυση της ιστορικής διαδρομής της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας από την αρχαιότητα ως σήμερα, με έμφαση στις διεργασίες εκείνες, συμπεριλαμβανομένων των φιλοσοφικών ρευμάτων, που συνέβαλλαν στην μορφοποίηση της σύγχρονης προσέγγισης στην αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής υγείας. Θα γίνει διδασκαλία και ανάλυση της φυσιολογικής ανθρώπινης συμπεριφοράς και της εσωτερικής ψυχικής εμπειρίας και ακολούθως της κλινικής συμπτωματολογίας των ψυχικών διαταραχών. Η εν τω βάθει διδασκαλία της κλινικής ψυχιατρικής συμπτωματολογίας περιλαμβάνει  λεπτομερή περιγραφή των συμπτωμάτων, των τάσεων συν-εκδήλωσής τους καθώς και τις συνέπειες που ενδεχομένως έχει κάθε σύμπτωμα στην υπόλοιπη συμπεριφορά του ασθενούς. Το μάθημα επίσης  περιλαμβάνει τη διδασκαλία τεχνικών συνέντευξης και λήψης ιστορικού και τη μεθοδολογία διαγνωστικής προσέγγισης και απόφασης με βάση και τα δύο σύγχρονα ταξινομικά συστήματα σε συγκριτική εφαρμογή.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (υποχρεωτικά μαθήματα)
1. Νευροψυχολογία και ψυχομετρία (7,5 ECTS))

Το μάθημα αφορά την ποσοτικοποίηση της συμπεριφοράς γενικότερα και της ψυχοπαθολογίας ειδικότερα αλλά επίσης και τεχνικές εκμαίευσης πληροφορίας που δε μπορεί να αποκτηθούν με τη συνηθισμένη κλινική εξέταση. Θα καλυφθεί το θέμα της βασικής θεωρίας όσον αφορά την ποσοτικοποίηση της συμπεριφοράς με ανάλυση τόσο μεθοδολογικών όσο και στατιστικών/μαθηματικών θεμάτων, με έμφαση στους τρόπους ανάπτυξης, αξιολόγησης και στάθμισης των εργαλείων αυτών αλλά και τα σημεία εκείνα που αφορούν πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Το μάθημα θα αφορά την εφαρμογή νευροψυχολογικών και ψυχομετρικών μεθόδων για την εκτίμηση ικανοτήτων, δεξιοτήτων, χαρακτηριστικών της ιδιοσυγκρασίας και της προσωπικότητας γενικού και υγιούς πληθυσμού, καθώς και των κλινικών χαρακτηριστικών, της αναπηρίας, της ποιότητας ζωής κ.α. ασθενών με νευροψυχιατρικές διαταραχές. Θα διδαχθούν συγκεκριμένα νευροψυχολογικά και ψυχομετρικά εργαλεία συμπεριλαμβανομένων των προβλητικών δοκιμασιών και θα γίνει επιλεκτική εκπαίδευση στην εφαρμογή τους. Η διδασκαλία θα περιλαμβάνει τη χρησιμότητα και τους περιορισμούς των εργαλείων αυτών στην εκτίμηση διαφόρων χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων του γενικού πληθυσμό αλλά και στην καθημερινή κλινική πράξη ως επικουρικά εργαλεία για τη διάγνωση και την εκτίμηση της πορείας του ασθενούς.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Σεπτέμβριος 2021
Λήξη Προθεσμίας Αιτήσεων
(έως 7/9)

Σεπτέμβριος 2021

Συνεντεύξεις
(20/9 - 24/9)

Ανακοίνωση Επιτυχόντων
(έως 30/9)

Οκτώβριος 2021
Έναρξη A΄ εξαμήνου
(9/10)